Gallery

Trustees

The following is the list of the trustees of Anuvrat Nyas:
Shri Sampatmal Nahata (Managing Trustee)
Shri Suresh Kothari
Smt. Indu Jain
Shri Vijay Choraria
Shri Nirmal Surana
Shri Govindram Saraogi
Shri Saroj Kumar Surana
Shri Rajendra Kumar Dabriwal
Shri Dinesh Golchha
Shri Ranjeet Singh Kothari
Shri Sunil Bhansali
Shri K.C Jain (I.R.S)
Shri V.V. Daga
Shri Pusp Jain
Shri Kishanlal Nahata
Shri B.C. Bhalawat
Shri Vimal Gunecha
Shri Jeetmal Choraria
Shri Manoj Khater
Shri Nirmal M. Ranka
Shri. Shri Chand Borar